Hamvazószerdai ima

Urunk, Istenünk!
E mai napon előttünk áll az igazság, hogy por és hamu vagyunk.
Porból vétettünk és porrá válunk.
Az elmúlás szele lengedez körülöttünk,
és bizony mikor megérinti szeretteinket, gyász borul reánk,
könnyek homályosítják szemeinket, fájdalom dúlja szívünket.
Ha minket magunkat érint, megroggyanó térdekkel zuhanunk
elért magaslatainkról a megsemmisülés rémületébe.
Egyedüli reményünk csak Te vagy Istenünk!
Bizalommal emeljük fel könyörgésünk szavát Tehozzád,
bátorít áldott ígéreted, hogy aki hozzád fordul oltalomért,
aki segítségedet kéri, azt nem veted el magadtól könyörtelenül,
hanem meghallgatod és megsegíted azt.
Fogadj el azért bennünket, teljesítsd be rajtunk Atyai szereteted,
add nékünk Szent Fiadat, Jézus Krisztust.
Segíts minket arra, hogy bűneinket megbánva részesülhessünk
az Ő általa szerzett bűnbocsánatban,
hogy a mi régi emberünk Ővele együtt meghaljon a keresztfán,
és aztán Vele együtt új életre is támadhassunk,
a Szentlélek által újjászülethessünk, örökkévaló életre.
Erre segíts bennünket, szeretteinket, hozzátartozóinkat,
hogy a Krisztus értünk hozott áldozatáért
megszabadulva az örök haláltól,
mindnyájan az örök élet részesei lehessünk.
Ámen

(Családpásztor Evangélikus Szolgálat Facebook megosztása)


Ima Szentírásolvasás előtt

Urunk, mindenható Atyánk!
Csendet szeretnénk teremteni szívünkben,
hogy a Te szavaidat hallgassuk.
Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád.
Fáradtak vagyunk már a sok hamis szótól,
a sok felesleges emberi beszédtől.
Most egybegyűltünk itt,
hogy a Biblia szavaival imádkozzunk.
Jól esik megemlékezni a megváltás művéről,
hallani Országod örömhírét.
Világosíts meg bennünket,
hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet.
Tudjuk, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet,
add, hogy felfogjuk, mit jelent ez.
Legyen Tiéd az első és utolsó szó ebben a házban.
Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!
Ámen


Imádott Jézusom

Imádott Jézusom,
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Ámen.


Posted in Egyéb | Tagged , | Imádott Jézusom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Templomodból Uram…

Templomodból Uram mielőtt távozom,
Föld porába hullva újra imádkozom.
Buzgón esdekelve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább áhítatos néped,

Ha Tebenned bízva munkája után lát,
Hullasd munkájára áldásod harmatját.
Ha könnyei között örömért kiált fel,
Bűnbánatos néped ó Uram ne vesd el.

S hogyha vész rohan rá s Tőled kér segélyt,
Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.
Hogy így napról napra virradván örömre,
Neved dicsérjük most és mindörökre.

Ámen.


Posted in Egyéb | Tagged , | Templomodból Uram… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Nagy ünnepre készülünk, Fiad, Jézus Krisztus születésének ünnepére.
Gyarló, bűnös emberek vagyunk. Botladozunk, de próbálkozunk a Tőled kapott jó reménnyel. Te látod életünket, bűneinket, örömeinket és boldogságunkat. Látod azt is, hogy honnan jövünk és merre tartunk.
Azt is figyelemmel kíséred, hogy társadalmunk, a világ hogyan él azokkal a javakkal, amelyeket nekünk adtál.

Fiad születésének napjára készülve kérlek add, hogy családunkban, közösségeinkben béke, szeretet és meghitt együttlét honoljon, abban a lelkületben,
hogy ahol ketten, vagy hárman összegyűlünk a Te nevedben, ott leszel Te is.

Téged várunk! Kérünk, jöjj el a mi szívünkbe újra és maradj velünk.

Köszönöm Jézusom, hogy a legnagyobb karácsonyi ajándékot vállaltad, hiszen senki nem adta életét úgy értem, mint Te a kereszten.

Add meg kérlek azt a kegyelmet, hogy majd együtt ünnepelhessek Veled és szeretteimmel a Te asztalodnál, az Atya és a Szentlélek nevében!
Ámen


Posted in Karácsony | Mennyei Atyánk, minden élet forrása! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lisieux-i Kis Szent Teréz imája

Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké.

Ámen.


Himnusz Szűz Máriáról

Téged egek áldanak,
minden kegyek asszonyát,
Mária!
Bűnösök kiáltanak
e siralomvölgyön át,
Mária!
Halld szavunk, töröld le könnyünk,
kérd érettünk szent Fiad,
Mária!
hogy majd trónjánál pihenjünk
a Te érdemed miatt,
Mária!
(Ford. Babits Mihály)

A latin eredeti:
Te honorant superi:
matrem omnis gratis.,
Maria.
Ad Te clamant miseri
de valle miseriae,
Maria.
Audi voces, terge fletus,
nos commenda Filio,
Maria!
Ut nos suo, voce tua,
collocet in solio,
Maria.

(ismeretlen szerző)


Könyörgés esőért

Nincsen, aki megsegítsen,
Nincsen, aki szánjon minket;
Hozzád térünk hát, nagy Isten!
Ha te nem, – más nem segíthet.
Száraz a rét, szomjas a föld,
Ha ez így lesz, elveszünk;
Minden ember gyászruhát ölt.
Isten, adj esőt nekünk!

Az igaz, hogy méltán büntetsz,
Mert mindnyájan sértünk, bántunk;
De ha minket már el is vetsz,
S irgalmas nem lész irántunk:
Szánd meg a kis csecsemőket,
Kik, ha nem lesz kenyerünk,
Sírva nézik a felhőket.
Isten, adj esőt nekünk!

Esőt várnak a vetések,
Harmatért esd a mezőség;
Nincs virága a kis méhnek,
Fölégette azt a hőség;
Nincs patakja a madárnak;
Éhen-szomjan elveszünk;
Ember, állat esőt várnak.
Isten, adj esőt nekünk!

Csak úgy áztasd meg a földet,
Mint a könnytől ázik arcunk;
A kenyérből ne adj többet,
Csak hogy élvén, árvát tartsunk.
A koldusok, a szegények
Sírnak hozzád mivelünk:
Oh, ne tégy ki a veszélynek!
Isten, adj esőt nekünk!

Ámen

(népének)


Ima a békéért

Ó Istenünk, minden szent kívánságnak,
minden jótanácsnak és minden jócselekedetnek forrása;
add meg nekünk, szolgáidnak, azt a békét,
melyet a világ nem adhat;
hogy szívünk mindenkor kész legyen
szent parancsaid teljesítésére és engedd,
hogy szent segítségeddel ellenségeink
támadásától megkímélve, életünk napjait
mindenkor nyugodt békében tölthessük,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.


Posted in Egyéb | Tagged , | Ima a békéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagy Szent Gertrúd áldozás utáni imája

Lelkem édes vendége, drágalátos Jézusom,
Szent Tested vétele törölje el minden bűnömet,
pótolja elpazarolt életemet.
Legyen örök üdvösségem, testem-lelkem megújulása,
szeretetem lángra lobbanása, az erény kivirágzása
és életemnek tebenned örök beboltozása.
Adja meg e szentáldozás lelkem szabadságát,
testem egészségét, erkölcseim jóságát.
Legyen türelmem pajzsa, alázatosságom győzelmi jele,
bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, állhatatosságom segítsége.
Legyen hitem fegyvere, reményem szilárdsága, szeretetem teljessége.
Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet;
általa legyek szent az igazságban és benne egészen jámbor.

Ámen

Nagy Szent Gertrúd