Szent Pio atya imája szentáldozás után

Szent Pio atya imája szentáldozás után

Maradj velem Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy el ne essek annyiszor.
Maradj velem Uram, mert Te vagy az én életem és nélküled, csökken az én buzgóságom.
Maradj velem Uram, mert Te vagy az én világosságom és nélküled a sötétségben vagyok.
Maradj velem Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.
Maradj velem Uram, hogy halljam a Te hangodat és kövesselek.
Maradj velem Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled lenni.
Maradj velem Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom a Te számodra a vigasz helye a szeretet fészke legyen.
Maradj velem Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban, múlik az élet, közeledik a halál, az élet az örökké valóság és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek a szenvedések, és mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velem Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Tedd, hogy úgy megismerjelek, mint a tanítványok, a kenyérszeléskor, vagyis az eucharisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek.
Maradj velem Uram, mert amikor jön a halál akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában, a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem Jézus, nem kérem a Te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem Uram, Téged kereslek a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökkévalóságban.
Ámen.


A lélek békéjéről

A lélek békéjéről

„A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtől jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; űzzük hát el őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.”

Szent Pio atya


Esti ima – Szent Pio atya imája

Szent Pió atya esti imája

Befejezem, Atyám!
Befejezem mára,
minden kegyelmedért
legyen örök hála,
tisztelet, dicsőség,
imádás, dicséret:
Neked, fölséges Atya,
Fiú és Szentlélek!

Áldlak, én Istenem,
szentjeiddel áldlak,
mert megadtad létét
tegnapnak és mának.
Add, hogy a holnapot
szent Neveddel kezdjem,
Uram, én Teremtőm,
Megváltóm, Istenem!

Befejezem, Atyám!
Mára befejezem,
örök jóságodért,
örök hála legyen!
Adjon érte hálát
minden teremtményed,
és bocsásd meg, kérlek,
a mi vétkeinket!
Atyám, erre kérlek! Ámen.

„Ó, Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom!”

Pietrelcinai Szent Pió atya


Reggeli ima – Szent Pio atya imája

Reggeli ima,amelyet a Szűzanya diktált Szent Pio atyának.

Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.
Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.
Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri! Ámen.


Étkezés előtti-, utáni ima

Étkezés előtti-, utáni ima

Étkezés előtt:
Jöjj el Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen.
vagy:
Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen.

Étkezés után:
Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott! Ámen.


Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod,
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek,
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.

Áldjon, Uram, téged Víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát,
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És alázatosan szolgáljátok.

Sík Sándor fordítása

 

Assisi Szent Ferenc a Naphimnusszal olyan dicséretet alkotott, melyhez foghatót nem alkottak a világirodalom nagyjai. A Naphimnusz részletes elemzéséről olvashatunk a következő oldalon P. Dr. Soós Ányos atya előadásában:

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/tartalom/neveles/Naphimnusz/anyos_n.htm

 

Assisi Szent Ferenc életéről több könyv is készült, de rövid összefoglalót olvashatunk róla az alábbi Wikipédia oldalon is:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc


Székely asztali áldás

Székely asztali áldás

Étkezés előtt:

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts aztalt, teríts szegénynek, s árvának.
Nyújtsd ki, Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk!
Ámen.

 

Étkezés után:

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve,
Szívből hálát adunk, kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat, s ennek a gazdáját,
Fordítsd vissza néki a szíves vendéglátást.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Ámen.


Kisgyermekek imája étkezésnél

Kisgyermekek imája étkezésnél

Étkezés előtt:
Édes Jézus ide hallgass, éhes vagyok, mint a farkas! Ámen.

Étkezés után:
Úgy jól laktam, mint a duda, hála Neked egek Ura! Ámen.


Posted in Imák étkezéskor | Tagged | Kisgyermekek imája étkezésnél bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Foglalkozás utáni ima

Foglalkozás utáni ima

Hálát adunk, Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Kérünk, add
szándékunkra áldásodat.
Ámen.

 

Cserkész foglalkozás végén mondott imádság, de imádkozható munkavégzés befejezésekor is.


Posted in Egyéb | Tagged | Foglalkozás utáni ima bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Foglalkozás előtti ima

Foglalkozás előtti ima

Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén. Nagyratörők céljaink, de gyarló a mi erőnk.
Kérünk ezért, minden erő forrása, támaszd meg gyengeségeinket, és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit
tanulunk a Te dicsőségedet növeljük, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk. Add, hogy megalkuvás nélkül
törekedjünk a jellemes életre, s szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk.
Ámen.

 

Cserkész foglalkozás előtt mondott imádság, de imádkozható munkakezdés előtt is.


Posted in Egyéb | Tagged | Foglalkozás előtti ima bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva