A segítő Szűzanyához

A segítő Szűzanyához

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet, s halálban, Tied jó- és balsorsban!
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Te benned bízom és remélek!
Anyám, Te utánad epedek!
Anyám, Te jóságos kegyelmezz!
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segííts küzdeni!
Anyám, ó jöjj segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye, és mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom, életben és halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban .
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
hogy Veled leszek, jó Anyám, fennt az égben.

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet, s halálban, Tied jó- és balsorsban!
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Ámen.


Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.

Édes Jézus adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Krisztus anyja, Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg bűntől, bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen


Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged, minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld; dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. (Letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg Uram, néped, áldd meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! (Felállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz,  híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk; tebenned van bizodalmunk!
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!


Szent Mihály ima

Szent Mihály ima

“XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.”

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom pusztítani Egyházadat! Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye.”

 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_arkangyal


Hiszekegy

Hiszekegy – Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 


Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária (Ave Maria) – Az angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

Latinul:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen


Miatyánk

Miatyánk – Az Úr imádsága

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

 

Latinul:

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
(Quia tuum est regnum,
et potestas, et gloria in saecula.)  Amen.