Templomodból Uram…

Templomodból Uram mielőtt távozom,
Föld porába hullva újra imádkozom.
Buzgón esdekelve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább áhítatos néped,

Ha Tebenned bízva munkája után lát,
Hullasd munkájára áldásod harmatját.
Ha könnyei között örömért kiált fel,
Bűnbánatos néped ó Uram ne vesd el.

S hogyha vész rohan rá s Tőled kér segélyt,
Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.
Hogy így napról napra virradván örömre,
Neved dicsérjük most és mindörökre.

Ámen.


Posted in Egyéb | Tagged , | Templomodból Uram… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Nagy ünnepre készülünk, Fiad, Jézus Krisztus születésének ünnepére.
Gyarló, bűnös emberek vagyunk. Botladozunk, de próbálkozunk a Tőled kapott jó reménnyel. Te látod életünket, bűneinket, örömeinket és boldogságunkat. Látod azt is, hogy honnan jövünk és merre tartunk.
Azt is figyelemmel kíséred, hogy társadalmunk, a világ hogyan él azokkal a javakkal, amelyeket nekünk adtál.

Fiad születésének napjára készülve kérlek add, hogy családunkban, közösségeinkben béke, szeretet és meghitt együttlét honoljon, abban a lelkületben,
hogy ahol ketten, vagy hárman összegyűlünk a Te nevedben, ott leszel Te is.

Téged várunk! Kérünk, jöjj el a mi szívünkbe újra és maradj velünk.

Köszönöm Jézusom, hogy a legnagyobb karácsonyi ajándékot vállaltad, hiszen senki nem adta életét úgy értem, mint Te a kereszten.

Add meg kérlek azt a kegyelmet, hogy majd együtt ünnepelhessek Veled és szeretteimmel a Te asztalodnál, az Atya és a Szentlélek nevében!
Ámen


Posted in Karácsony | Mennyei Atyánk, minden élet forrása! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lisieux-i Kis Szent Teréz imája

Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké.

Ámen.


Himnusz Szűz Máriáról

Téged egek áldanak,
minden kegyek asszonyát,
Mária!
Bűnösök kiáltanak
e siralomvölgyön át,
Mária!
Halld szavunk, töröld le könnyünk,
kérd érettünk szent Fiad,
Mária!
hogy majd trónjánál pihenjünk
a Te érdemed miatt,
Mária!
(Ford. Babits Mihály)

A latin eredeti:
Te honorant superi:
matrem omnis gratis.,
Maria.
Ad Te clamant miseri
de valle miseriae,
Maria.
Audi voces, terge fletus,
nos commenda Filio,
Maria!
Ut nos suo, voce tua,
collocet in solio,
Maria.

(ismeretlen szerző)


Könyörgés esőért

Nincsen, aki megsegítsen,
Nincsen, aki szánjon minket;
Hozzád térünk hát, nagy Isten!
Ha te nem, – más nem segíthet.
Száraz a rét, szomjas a föld,
Ha ez így lesz, elveszünk;
Minden ember gyászruhát ölt.
Isten, adj esőt nekünk!

Az igaz, hogy méltán büntetsz,
Mert mindnyájan sértünk, bántunk;
De ha minket már el is vetsz,
S irgalmas nem lész irántunk:
Szánd meg a kis csecsemőket,
Kik, ha nem lesz kenyerünk,
Sírva nézik a felhőket.
Isten, adj esőt nekünk!

Esőt várnak a vetések,
Harmatért esd a mezőség;
Nincs virága a kis méhnek,
Fölégette azt a hőség;
Nincs patakja a madárnak;
Éhen-szomjan elveszünk;
Ember, állat esőt várnak.
Isten, adj esőt nekünk!

Csak úgy áztasd meg a földet,
Mint a könnytől ázik arcunk;
A kenyérből ne adj többet,
Csak hogy élvén, árvát tartsunk.
A koldusok, a szegények
Sírnak hozzád mivelünk:
Oh, ne tégy ki a veszélynek!
Isten, adj esőt nekünk!

Ámen

(népének)


Ima a békéért

Ó Istenünk, minden szent kívánságnak,
minden jótanácsnak és minden jócselekedetnek forrása;
add meg nekünk, szolgáidnak, azt a békét,
melyet a világ nem adhat;
hogy szívünk mindenkor kész legyen
szent parancsaid teljesítésére és engedd,
hogy szent segítségeddel ellenségeink
támadásától megkímélve, életünk napjait
mindenkor nyugodt békében tölthessük,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.


Posted in Egyéb | Tagged , | Ima a békéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagy Szent Gertrúd áldozás utáni imája

Lelkem édes vendége, drágalátos Jézusom,
Szent Tested vétele törölje el minden bűnömet,
pótolja elpazarolt életemet.
Legyen örök üdvösségem, testem-lelkem megújulása,
szeretetem lángra lobbanása, az erény kivirágzása
és életemnek tebenned örök beboltozása.
Adja meg e szentáldozás lelkem szabadságát,
testem egészségét, erkölcseim jóságát.
Legyen türelmem pajzsa, alázatosságom győzelmi jele,
bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, állhatatosságom segítsége.
Legyen hitem fegyvere, reményem szilárdsága, szeretetem teljessége.
Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet;
általa legyek szent az igazságban és benne egészen jámbor.

Ámen

Nagy Szent Gertrúd


Eljött már az este

Eljött már az este, nyugovóra térünk,
Édes jó Istenünk
Legyél velünk, kérünk!
Őrizd életünket, szívünket,
Lelkünket, hogy az éj leple alatt,
Baj ne érjen minket.
Éjjel, nappal hozzád száll imánk,
Légy velünk mindig,
Drága jó Atyánk!

Ámen


Posted in Esti imák | Eljött már az este bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Máriához, drága Szűzanyánkhoz

Máriához, drága Szűzanyánkhoz
Tisztelettel járulunk,
Őt dicsérje hangos énekével
Bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende királynéja,
Kármeliták kegyes pártfogója.
Jóra térő bánatos kebellel
Lábaidhoz borulunk.

Máriában kelt fel a világnak
Tiszta fényű csillaga,
Benne támadt lelki üdvösségünk
Leggyönyörűbb hajnala.
Üdvözölt légy, Kármel ékessége,
Szétsugárzó kegyelmek edénye,
Tölt edény és benne sebeinknek
Üdvözítő balzsama.

Máriánál, égi pártfogónknál
Van segítség, oltalom,
Száll zajongó kebleinkre nála
Csendesítő bizalom.
Hét örömmel áldva Istenünktől,
Szent öröm közt vált meg életétől,
Felvitetvén mennyek országába,
Örök élte vigalom.

Skapuláré ének
Máriának vállruhája rajtunk!
Gyermekének ismeri,
Ki beírva egylete sorába
E közös jelt viseli.
Ékesítve szent ruházatával,
Mint erős védelme paizsával,
Lelkeinket szörnyű kárhozatnak
Lángja már nem égeti.

Máriáért lelki fegyverinkkel
Mi vitézül harcolunk,
Mert hazánknak ő dicső vezére,
Ő királyné asszonyunk.
Bölcs vezére minden harcainknak,
Ha veszélyek ellenünk rohannak,
Szűzanyánk! végy karjaidra minket,
Amidőn majd meghalunk.

(népének)


Ima a Szentlélekhez

Erőt adj, Szentlélek Úristen, minden erőnek forrása!
Erőt, hogy el ne bukjam a kísértésben!
Erőt, hogy fel tudjak kelni, ha elbuktam!
Erőt, hogy viselni tudjam szenvedéseimet!
Erőt, hogy el ne kábítson az öröm és gyönyör!
Erőt adj Uram, hogy követhesselek!
Erőt, hogy megértsem szavaid!
Erőt, hogy tudjak imádkozni!
Erőt, hogy az igazságot soha el ne hagyjam!
Erőt, hogy meg tudjak bocsátani!
Erőt munkámban, hogy az neked tetsző legyen!
Erőt, hogy a szegényeket és elesetteket mindig védjem!
Erőt vígságban és szomorúságban, jó és balsorsban,
hatalomban és szolgaságban,
dicsőségben és gyalázatban!
Erőt, erőt adj, Uram, halálom óráján! Ámen.


Posted in Szentlélek | Tagged , | Ima a Szentlélekhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva