Az Isteni irgalmasság rózsafüzére

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

A megszokott rózsafüzéren imádkozzuk:

Bevezetés: Egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, egy Hiszekegyet imádkozunk.

Nagy szemekre: ,,Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”

Kis szemekre: ,,Jézus fájdalmas szenvedéseiért irgalmazz nekünk és az egész világnak!”

Befejezésre háromszor: ,,Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”

 

Az imádságot a Mária Rádió oldalán részletesen elolvashatjuk:
http://www.mariaradio.hu/imadsagok/irgalmassagrozsafuzer

Az Isteni irgalmasság imádságok Szent Fausztina nővér nevéhez köthetők. A nővérről, a kinyilatkoztatásról, s az imádságról részletes tájékoztatást kaphatunk az alábbi Wikipédia oldalról:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isteni_irgalmass%C3%A1g

Illetve az Isteni irgalmasság kilenced imádságot megtaláljuk majd a katolikus.hu alábbi oldalán:
http://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=36


Szent Rita imája

Szent Rita imája

Erőt kértem az Úrtól,
és Ő nehézségeket adott nekem,
amelyeken megedződhettem.

Bölcsességért imádkoztam az Úrhoz,
és Ő problémákat adott nekem,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam.

Kértem bátorságot,
és veszélyeket adott az Úr,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy mindig szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
akiken segíthetek.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Ezt adta nekem az Isten.

(Szent Rita)


Én Istenem, jó Istenem

Én Istenem, jó Istenem

Én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem.
De a Tiéd nyitva Atyám, amíg alszom, vigyázz reám.
Vigyázz kedves szüleimre és az én jó testvéremre,
Hogy amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.


Posted in Esti imák | Tagged , | Én Istenem, jó Istenem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged, minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld; dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. (Letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg Uram, néped, áldd meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! (Felállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz,  híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk; tebenned van bizodalmunk!
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!


Hiszekegy

Hiszekegy – Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.