A Boldogságos Szűz köszöntése

Üdvözlégy szent Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szülője, Mária.
Örökké szűz vagy te, választottja a mennyei Atyának.
Ő szentelt meg téged szeretett szerelmes Fiával és Szentlélekkel egyetemben.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája.
Üdvözlégy te, az Ő lakozó sátra.
Üdvözlégy te, az Ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az Ő palástja.
Üdvözlégy te, az Ő szolgálója.
Üdvözlégy te, az Ő szülője.
Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágításából a hívek lelkébe ereszkedtek s a hitetleneket Istenben hivő emberekké formáljátok át. Ámen.

Assisi Szent Ferenc


Uram, adj türelmet…

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.

Assisi Szent Ferenc


Assisi Szent Ferenc: Fölséges és dicsőséges Isten

1206 januárjában Assisi Szent Ferenc így imádkozott a san damiano-i kereszt előtt:

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ámen.


Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén:

Assisi Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén így imádkozott cellája ajtajában: “Uram, Jézus Krisztus! Két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok: Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben – amennyire lehetséges – azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben – amennyire lehetséges – azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát arra indított, hagy értünk, bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Ámen.”

“Szeptember 14-én, Szent Kereszt ünnepén vagy akörül, amikor imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus szeráf alakjában. A látomás után vette észre, hogy testén viseli Krisztus öt sebét. Igyekezett ezeket elrejteni, de nem sikerült. Több tanú is bizonyítja, hogy látta kezein, lábain és oldalán a be nem gyógyult sebeket. Ő az első az egyház történetében, akiről tudjuk, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta.”
Forrás: http://www.karpataljalap.net/archivum/400szam/h1.html

Assisi Szent Ferenc életéről az alábbi Wikipédia oldalon olvashatunk részletesen:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc


Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben

Assisi Szent Ferenc: Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben

Nagy jó Úristen

Nagy jó Úristen

Nagy, jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,
Bércen innen, s túl igazak ajka hirdessen,
Testvérünk, a Nap nevedet zengje szárnyalva, nagy fennen!

Áldjon fenn a Hold, halovány arcú húgocskánk,
S ahány csillag gyúl, csupa hunyorgó mécsesláng,
Derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk.

Áldjon szende Víz, patyolattiszta testvérkénk,
Délceg Tűz bátyánk, bevilágítva föld mélyét,
Szülőföldnénénk, elibénk tárva garmada bőségét.

Áldjon a szelíd, aki megenged társának,
Balsors üldözvén, s ha a kór gyötri, hálát ad,
Ékes koronát jutalomképpen kész hite méltán kap.

Áldjon a halál, kapukat táró hű nénénk,
Tőle bűnös fél; Úr követői, mért félnénk?
Szívvel-szóval mind, Irgalom Atyja, jó voltod dícsérjék! Ámen.


Uram, tégy engem a te békéd eszközévé

Assisi Szent Ferenc: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé

Assisi Szent Ferenc

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol árnyék, oda fényt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
Minthogy vigaszra várjak,
Inkább én törekedjem megértésre,
Mint hogy megértést óhajtsak,
Inkább én szeressek,
Minthogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat feledve – találjuk meg magunkat;
Ha megbocsátunk – akkor nyerünk bocsánatot;
És ha meghalunk – azzal ébredünk az örök életre. Ámen.


Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod,
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek,
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.

Áldjon, Uram, téged Víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát,
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És alázatosan szolgáljátok.

Sík Sándor fordítása

 

Assisi Szent Ferenc a Naphimnusszal olyan dicséretet alkotott, melyhez foghatót nem alkottak a világirodalom nagyjai. A Naphimnusz részletes elemzéséről olvashatunk a következő oldalon P. Dr. Soós Ányos atya előadásában:

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/tartalom/neveles/Naphimnusz/anyos_n.htm

 

Assisi Szent Ferenc életéről több könyv is készült, de rövid összefoglalót olvashatunk róla az alábbi Wikipédia oldalon is:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc