Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.

Édes Jézus adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Krisztus anyja, Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg bűntől, bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen


Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged, minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld; dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. (Letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg Uram, néped, áldd meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! (Felállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz,  híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk; tebenned van bizodalmunk!
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!